ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูจันทร์ฉาย อินตะมะ
ครูจันทร์ฉาย อินตะมะ