ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2480 โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนายประยูร ศรีมงคล เป็นครูใหญ่คนแรก ซึ่งในขณะนั้นอาคารเรียนเป็นอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝก 3 โดยมีพื้นที่โรงเรียนทั้งหมด 42 ไร่ 28 ตารางวา 

     เขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 , 4 , 9 , 10 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

     ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2499 ทางคณะกรรมการการศึกษาและประชาชนเห็นว่า อาคารเก่ามีความชำรุดทรุดโทรมมากจึงได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบใหม่ โดยมีทุนดำเนินการประมาณ 40,000 บาท และได้รับการสนับสนุนด้านแรงงานในการก่อสร้าง อาคารที่สร้างขึ้นนี้เป็นแบบอาคารไม้ใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้องเป็นอาคาร 4 ห้องเรียน ตามแบบอาคาร ป.4 โดยการก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2501

     ในปีการศึกษา 2540 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) ได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและได้พัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับทั้งด้านอาคารสถานที่และบุคลากร จนตราบถึงทุกวันนี้
 
     ทางด้านวิชาการ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) ได้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ ได้พยายามสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงการอบรมด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาการต่าง ๆ

     ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านตามูล  (รัฐประชาสงเคราะห์) จัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาส 9 ปี โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา และโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

 
      ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตามูล(รัฐประชาสงเคราะห์) มีพื้นที่ทั้งหมด 42 ไร่ 28 ตารางวา จำนวนห้องเรียน 26 ห้องเรียน มีอาคารเรียน 5 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง เรือนเพาะชำ 1 หลัง บ้านพักครู 6 หลังและส้วม 4 หลัง , สนามวอลเลย์บอล สนามตระกร้อ สนามฟุตบอล อย่างละ 1 แห่ง สนามบาสเกตบอล 2 แห่ง