ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๘๐  โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  มีนายประยูร  ศรีมงคล  เป็นครูใหญ่คนแรก  ซึ่งในขณะนั้นอาคารเรียนเป็นอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝก ๓ โดยมีพื้นที่โรงเรียนทั้งหมด ๔๒ ไร่ ๒๘ ตารางวา 
     เขตพื้นที่บริการ  ๔  หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่ ๑ , ๔ , ๙ , ๑๐  ตำบลทรายขาว  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
     ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙  ทางคณะกรรมการการศึกษาและประชาชนเห็นว่า อาคารเก่ามีความชำรุดทรุดโทรมมากจึงได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบใหม่  โดยมีทุนดำเนินการประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท และได้รับการสนับสนุนด้านแรงงานในการก่อสร้าง อาคารที่สร้างขึ้นนี้เป็นแบบอาคารไม้ใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้องเป็นอาคาร  ๔ ห้องเรียน ตามแบบอาคาร ป. ๔  โดยการก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๐๑
     ในปีการศึกษา ๒๕๔๐  โรงเรียนบ้านตามูลฯ ได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและได้พัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับทั้งด้านอาคารสถานที่และบุคลากร จนตราบถึงทุกวันนี้ 
     ทางด้านวิชาการ  โรงเรียนบ้านตามูลฯ ได้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ ได้พยายามสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงการอบรมด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาการต่าง ๆ
     ด้านการศึกษา  โรงเรียนบ้านตามูลฯ จัดการเรียนการสอนออกเป็น  ๓  ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาส  ๙  ปี  โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา  และโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
      ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตามูลฯ มีพื้นที่ทั้งหมด  ๔๒  ไร่  ๒๘  ตารางวา  จำนวนห้องเรียน  ๒๖  ห้องเรียน  มีอาคารเรียน  ๕  หลัง  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  โรงอาหาร  ๑  หลัง  เรือนเพาะชำ ๑ หลัง  บ้านพักครู ๖ หลังและส้วม  ๔  หลัง , สนามวอลเลย์บอล  สนามตระกร้อ สนามฟุตบอล อย่างละ ๑ แห่ง  สนามบาสเกตบอล  ๒  แห่ง