ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
          โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) ที่ตั้ง เลขที่ 4 หมู่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์ 039-393992 โทรสาร 039-393992 
E-mail : BantamoonSchool@gmail.com  , btm@btm.ac.th 
Website : http
://www.btm.ac.th 
          เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีเขตพื้นที่บริการ  4  หมู่บ้าน ได้แก่ ได้แก่หมู่ที่ 1 , 4 , 9 , 10  ตำบลทรายขาว  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 

ปรัชญาการจัดการศึกษา
          โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) มุ่งพัฒนาและให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศานา และฐานของผู้เรียน มุ่งมั่นที่สนองความต้องการของสังคม และพัฒนาบุคลากรทุกด้าน ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศานา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของประเทศและความต้องการของชุมชน ที่มุ่งผลิตผู้เรียนที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรม
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีทักษะและสมรรถนะ สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข
พันธกิจ

1.     ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.     พัฒนาเครือข่าย ชุมชนสังคม และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

3.     จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและเสริมสร้างจิตสาธารณะ

4.     ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย

5.     พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สู่ศตวรรษที่ 21

6.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต

เป้าประสงค์

1.      ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.      ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

3.      ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีค่านิยมที่ดีงามตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย

4.      การบริหารการจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบแบบแผน โปร่งใส มีส่วนร่วม และมีบรรยากาศสภาพแวดล้มเอื้อต่อการเรียนรู้

5.      ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนามีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

6.      นักเรียนและบุคลากรมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


อัตลักษณ์
มารยาทดี  มีจิตอาสา  ชีวามีสุข
เอกลักษณ์
สภาพแวดล้อมร่มรื่น  สดชื่น  สวยงาม
กลยุทธ์

กลยุทธ์ 1

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เน้นความรู้คู่คุณธรรมให้เต็มตามศักยภาพ     

          กลยุทธ์ที่ 2

ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตลดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสู่โลกศตวรรษที่ 21

          กลยุทธ์ที่ 3

เสริมสร้างประสิทธิภาพกาบริหารจัดการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายใน

          กลยุทธ์ที่ 4

เสริมสร้างการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

          กลยุทธ์ที่ 5

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง