ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป

  • โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) ที่ตั้ง เลขที่ 4 หมู่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์ 039-393992 โทรสาร 039-393992  E-mail : BantamoonSchool@gmail.com  Website : http://www.bantamoon.ac.th 
  • เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • มีเขตพื้นที่บริการ  4  หมู่บ้าน ได้แก่ ได้แก่หมู่ที่ 1 , 4 , 9 , 10  ตำบลทรายขาว  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านตามูลฯ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ด้านบริหารกลุ่มงานธุรการ  ด้านบริหารกลุ่มงานงบประมาณ  ด้านบริหารกลุ่มงานบุคลากร  ด้านบริหารกลุ่มงานวิชาการ   ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล และใช้เทคนิคการพัฒนาตามกระบวนการ P D C A 
วิสัยทัศน์

  • พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรรค์สร้างวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เน้นเทคโนโลยี สร้างเสริมคนดีมีค่านิยม 12 ประการ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1.     ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสู่คุณภาพระดับสากล

2.     พัฒนาเครือข่าย ชุมชนสังคม และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

3.     จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

4.     สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย

5.     พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมสู่อาเซียน

6.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต

เป้าประสงค์

1.      ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.      ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

3.      ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีค่านิยมที่ดีงามตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย

4.      มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้

5.      ผู้เรียนและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6.      นักเรียนและบุคลากรมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
สืบสานวัฒนธรรมไทย
เอกลักษณ์
สิ่งแวดล้อมร่มรื่น
กลยุทธ์

กลยุทธ์ 1

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เน้นความรู้ คุณธรรมจริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย สอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน8 ประการ และค่านิยม12ประการ มีการดำเนินชีวิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเสพติด     

          กลยุทธ์ที่ 2

 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากลสู่อาเซียน

          กลยุทธ์ที่ 3

ระดมและจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

ตามศักยภาพ

          กลยุทธ์ที่ 4

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

          กลยุทธ์ที่ 5

เพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูล สารสนเทศ ระบบนิเทศ ติดตามควบคุมกำกับการประเมินผลการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน