หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านตามูลฯ จัดการเรียนการสอนแบบ 2 ทางเลือก

แบบที่ 1 ส่งเสริมทางด้านวิชาการของผู้เรียน

แบบที่ 2 มุ่งเน้นทางเลือกทางด้านเกษตรกรรม และ งานช่าง

โรงเรียนบ้านตามูลฯ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนใน 3 ระดับ ดังนี้
·       ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา          อนุบาลปีที่ 1 - 2
·       ระดับประถมศึกษา                    ป.1 - ป.6
·       ระดับมัธยมศึกษา                     ม.1 - ม.3