เกี่ยวกับโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รัศมี บนอักษรย่อ “ตม”  ส่องประกายสว่างไสว
รัศมีที่สว่างไสว เปรียบดั่ง แสงสว่างส่องทางที่มืดมิดให้กระจ่างแจ้ง
เปรียบดั่งความรู้ความรู้อันแผ่กระจายไม่มีที่สิ้นสุด
อักษรย่อ ตม คือชื่อย่อสถานศึกษา ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

อัษรย่อประจำโรงเรียน
ต.ม.
สีประจำโรงเรียน

ส้ม – ฟ้า
สีส้ม  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความกล้าหาญ มีพลัง
สีฟ้า  หมายถึง ความกว้างใหญ่ไพศาล  ความเข้มแข็ง มั่นคง ความอดทน

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ปรัชญาของโรงเรียน
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
อ่านว่า นัตถิ ปัญญาสะมา อาภา
แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
ความหมาย ผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนมีแสงสว่างคอยนำทางชีวิต