ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ธุรการ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 21.49 KB 48326
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.94 KB 48476
ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.27 KB 26
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 25.22 KB 3
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.22 KB 40
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.18 KB 20
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 24.81 KB 22
คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 14
อื่นๆ
ใบคำร้องขอแก้ 0 , ร , มส. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.57 KB 1
ใบสมัครเรียนต่อ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.83 KB 48348