ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ธุรการ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 21.49 KB 48442
แบบฟอร์มโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.93 KB 48606
ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.27 KB 167
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 25.22 KB 115
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.22 KB 190
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.18 KB 132
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 24.81 KB 151
>คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 125
งานทะเบียนนักเรียน
บันทึกแจ้งประวัติบุคคล (นักเรียนไม่มีเลข 13 หลัก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.13 KB 2
ใบสมัครชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.31 KB 4
คำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61 KB 1
แบบคำร้องขอใบ ปพ.1 (กรณีสูญหาย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.77 KB 1
แบบขอใบรับรองผลการศึกษา/หนังสือสำคัญแสดงวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.75 KB 1
คำร้องขอลาพักการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.31 KB 0
คำร้องขอย้ายโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.93 KB 3
ใบคำร้องขอแก้ 0 , ร , มส. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.96 KB 114
ใบสมัครเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.1 KB 48485