คณะผู้บริหาร

นางปัทมา งามวงษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางลักษ์คณา ลี้ศิริวัฒนกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางเยาวภา อุ่นเจริญพานิช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายการัณยภาสญ์ พิพัฒน์ปรีดาโชติ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวบุญธิดา อรรถเจดีย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางจุติพร สุขสิงห์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางอลิษา ตั้งอยู่สูง
หัวหน้าชั้นเรียนปฐมวัย (อนุบาล)

นางลักษ์คณา ลี้ศิริวัฒนกุล
หัวหน้าชั้นเรียนประถมศึกษา (ป.1 - ป.3)

นางเสาวคนธ์ ศิริโสภณพร
หัวหน้าชั้นเรียนประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)

นางเยาวภา อุ่นเจริญพานิช
หัวหน้าชั้นเรียนมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.3)