ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์ฉาย อินตะมะ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 28 ตุลาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายธิติวัฒน์ รัตนธรรมเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์ฉาย อินตะมะ
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2558 ถึง 8 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชธนา ประสิทธิผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 มกราคม 2549 ถึง 1 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ สงวนทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : รอบันทึก
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ทิวาวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : รอบันทึก
ชื่อ-นามสกุล : นายเธนศ หนองบัวล่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : รอบันทึก
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ สนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสมวงษ์ แสวงทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : รอบันทึก
ชื่อ-นามสกุล : นายระพี มงคลากร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : รอบันทึก
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ โพธิ์เดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : รอบันทึก
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ศรีมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : รอบันทึก