ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ..รับสมัครนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ
ประกาศ...รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
 
ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นอนุบาล 3
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อนุบาล 3 ขวบ) ผู้สมัครมีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ (นับถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
- ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้สมัครมีอายุ 4 ปี (นับถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
- ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ผู้สมัครมีอายุ 5 ปี (นับถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
 
กำหนดการรับสมัครและยื่นใบสมัคร
- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
หลักฐานการยื่นใบสมัคร
- ใบสมัคร ซึ่งกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (รับใบสมัครที่โรงเรียน)
- รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
- สำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
**หมายเหตุ ในวันที่มายื่นเอกสารสมัคร กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2560,17:09   อ่าน 631 ครั้ง