ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจันทร์ฉาย อินตะมะ
หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร

นางปัทมา งามวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวเยาวภา เพ็ชรรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นายกรวีร์ บุตรมะลา
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางอลิษา ตั้งอยู่สูง
หัวหน้าชั้นเรียนปฐมวัย (อนุบาล)

นางลักษ์คณา ลี้ศิริวัฒนกุล
หัวหน้าชั้นเรียนประถมศึกษา (ป.1 - ป.3)

นางเสาวคนธ์ ศิริโสภณพร
หัวหน้าชั้นเรียนประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)

นางจันทร์ฉาย อินตะมะ
หัวหน้าชั้นเรียนมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.3)