ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมฤดี เชิดกายเพชรา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเกษร วิเศษกุล

นางสาวรุ่งนภา อ่วมฟัก

นางสาวขวัญจิรา บุญเกิด