กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสมฤดี เชิดกายเพชรา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเกษร วิเศษกุล

นางเสาวคนธ์ ศิริโสภณพร

นางสาวกัลยรัตน์ พวงแก้ว

นางสาวมิ่งกมล ทองมาเอ็ง