บุคลากรในโรงเรียน

นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปัทมา งามวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวคนธ์ ศิริโสภณพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมควร ลิ้มเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุไร ลิ้มเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษร วิเศษกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุคันธา ชัยเสนา
ครูชำนาญการ

นางอลิษา ตั้งอยู่สูง
ครูชำนาญการ

นางสาวอรรถยาพร เบญจธนาเศรษฐ์
ครูชำนาญการ

นางสาวเยาวภา เพ็ชรรัตน์
ครูชำนาญการ

นายกรวีร์ บุตรมะลา
ครูชำนาญการ

นางลักษ์คณา ลี้ศิริวัฒนกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวสมฤดี เชิดกายเพชรา
ครูชำนาญการ

นางสาวบุญธิดา อรรถเจดีย์
ครู

นางจุติพร สุขสิงห์
ครู

นางสาวธมลวรรณ นวนกระโทก
ครู

นางสาวสุภาภรณ์ ดอกเบญจมาศ
ครูธุรการ

นางสาวสุภางค์ ใจประเสริฐ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวกัลยรัตน์ พวงแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวมิ่งกมล ทองมาเอ็ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู