ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรในโรงเรียน

นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจันทร์ฉาย อินตะมะ
ครู คศ.3

นางปัทมา งามวงษ์
ครู คศ.3

นางเสาวคนธ์ ศิริโสภณพร
ครู คศ.3

นายสมควร ลิ้มเจริญ
ครู คศ.3

นางอลิษา ตั้งอยู่สูง
ครู คศ.2

นางสาวอรรถยาพร เบญจธนาเศรษฐ์
ครู คศ.2

นางสุคันธา ชัยเสนา
ครู คศ.2

นางสาวเยาวภา เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.2

นางเกษร วิเศษกุล
ครู คศ.2

นายกรวีร์ บุตรมะลา
ครู คศ.2

นางลักษ์คณา ลี้ศิริวัฒนกุล
ครู คศ.2

นางคนึงนิช แก้วศรี
ครู คศ.2

นางสาวสมฤดี เชิดกายเพชรา
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี ขันติวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวบุญธิดา อรรถเจดีย์
ครู คศ.1

นางจุติพร สุขสิงห์
ครู คศ.1

นางสาวธมลวรรณ นวนกระโทก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์ ดอกเบญจมาศ
ครูธุรการ

นายสมพร คงศรี
ช่างปูน 2

นางสาวสุภางค์ ใจประเสริฐ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวขวัญจิรา บุญเกิด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวรุ่งนภา อ่วมฟัก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายธีรพันธ์ แสนคูณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายสหชัย ชำนาญพืช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวณราวดี พอดีมีบุญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพรณิดา มิ่งมาลี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู