กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเยาวภา เพ็ชรรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวธมลวรรณ นวนกระโทก

นางสาวบุญธิดา อรรถเจดีย์