ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจันทร์ฉาย อินตะมะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพัชรี ขันติวงศ์

นายกรวีร์ บุตรมะลา