กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางปัทมา งามวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวบุญธิดา อรรถเจดีย์

นางเสาวคนธ์ ศิริโสภณพร