ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปัทมา งามวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวณราวดี พอดีมีบุญ

นางสาวพรณิดา มิ่งมาลี