กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมควร ลิ้มเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเสาวคนธ์ ศิริโสภณพร
เบอร์โทร : 089-5475040

นางลักษ์คณา ลี้ศิริวัฒนกุล