ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมควร ลิ้มเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเสาวคนธ์ ศิริโสภณพร