ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม

นางคนึงนิช แก้วศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางศุภางค์ ใจประเสริฐ