ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลักษ์คณา ลี้ศิริวัฒนกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมควร ลิ้มเจริญ