กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางลักษ์คณา ลี้ศิริวัฒนกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมควร ลิ้มเจริญ

นางเกษร วิเศษกุล