ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจุติพร สุขสิงห์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุคันธา ชัยเสนา