กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจุติพร สุขสิงห์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอุไร ลิ้มเจริญ

นางสุคันธา ชัยเสนา