คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธิติวัฒน์ รัตนธรรมเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ กุศลสนอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางปัทมา งามวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ดต.ธีรภพ ผลศิริ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายกังวาน บัวระบาด
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางไพฑูรย์ วงษ์ศา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดพร้อม ถาวโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล เธียรธรรมโชติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมวงษ์ แสวงทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกำพล ชำนาญเวช
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกรี อินตะมะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพพรัตน์ ลี้ศิริวัฒนกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางประภา หมื่นประเสริฐดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางประทุม บุญแพ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ