ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวุฒิ ทองวิจิตร
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี เทศบาลตามูล
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพันไมล์ พยัคฆสังข์
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตามูล
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายไชยวัฒน์ หลงวงศ์
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตามูล
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอรรถพล ทองนอก
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลลดา โยมญาติ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนุพงษ์ กงศรี
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมนทกานต์ พันธ์เพชร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจุฑามาศ อ่วมฉิม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนันทศักดิ์ เด่นดวง
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพรหมเมศร์ นาวากิจ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติคุณ บุญยก
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมินตรา คงควรถนอม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงไซหลอด เจีย
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรัญญา นานรัมย์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธารณี แซ่ฉั่ว
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรสริน เขตนอก
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรยา อ่อนน้อม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนนวัฒน์ สิมบุตร
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.2